Město Bohumín

26.2.
2021

Příspěvkové organizace, právnické osoby a veřejné zakázky

Žádost č. 4/2021 ze dne 12.2.2021 

Předmět žádosti:  příspěvkové organizace, právnické osoby a veřejné zakázky

Vyřízeno:  26.2.2021, žádost vyřídil písemně interní auditor

  

Text odpovědi

Město Bohumín  obdrželo  dne 18.1.2020   Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  předpisů, v níž se domáháte  zpřístupnění následujících informací:

 1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

  Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.
 1. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
   
  Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.
 1. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?
 2. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
   
  Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
 1. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
   
  Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
 1. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
   
  Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
 1. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?
   
  Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.
 1. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
   
  Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
 1. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

 

Podle § 14 odst. 5 písm. d)  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  město  Bohumín vyhovuje Vaší žádosti   a sděluje níže uvedené informace:

Ad1)

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 75029111

Hlavním účelem organizace je poskytování předškolního a základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a poskytování školských služeb (zájmové vzdělávání, školní stravování).

 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 75029120

Hlavním účelem organizace je: poskytování předškolního a základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a poskytování školských služeb (zájmové vzdělávání, školní stravování).


Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 61988677

Hlavním účelem organizace je: poskytování předškolního a základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a poskytování školských služeb (zájmové vzdělávání, školní stravování).

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 61988731 

Hlavním účelem organizace je: poskytování předškolního a základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a poskytování školských služeb (zájmové vzdělávání, školní stravování).

Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ:  75029138  

Hlavním účelem organizace je: poskytování předškolního a základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a poskytování školských služeb (zájmové vzdělávání, školní stravování).

Základní škola T.G.Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ: 75029146   

Hlavním účelem organizace je: poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a poskytování školských služeb (zájmové vzdělávání, školní stravování).

Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace, IČ: 75083051  

Hlavním účelem je výchovná, vzdělávací, zájmová, osvětová, táborová  a rekreační činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování ve více oblastech zájmového vzdělávání v domě dětí a mládeže.

 

K3 Bohumín, příspěvková organizace, IČ: 00847712

Hlavním účelem je pořádání koncertů, estrádních pořadů, divadelních představení vlastních i nakupovaných, spolupráce se školskými zařízeními, občanskými sdruženími, zájmovými organizacemi ve městě, charitami, nadacemi, církvemi, promítání filmů, poskytování dalších služeb v souladu s účelem zařízení a s přihlédnutím k potřebám občanů a zřizovatele, absenční a prezenční půjčování knihovních fondů, zpřístupňování knihovních fondů prostřednictvím meziknihovních služeb a z fondu jiné veřejné knihovny a z vlastního fondu jiným knihovnám v ČR, poskytování informačních služeb, tj. ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, umožňování přístupu k veřejným a veřejně přístupným provozovaným počítačovým sítím, umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup - např. databáze informačních pramenů vytvářené na národní či mezinárodní úrovni, pomocí telekomunikačního zařízení.

 

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ: 48806145

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Zajišťování služeb za účelem volnočasových aktivit seniorů.

 

Ad2)

Bohumínská městská nemocnice, a.s., Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26834022

Hlavním účelem je poskytování zdravotní péče v oborech: ambulantní péče,  vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeutická péče, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, klinická biochemie, hematologie a transfúzní lékařství, radiologie a zobrazovací metody, všeobecné praktické lékařství, kardiologie.

 

BM servis a.s., Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 47672315

Hlavním účelem je  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, opravy silničních vozidel, vodoinstalatérství, topenářství, provádění staveb, jejich změny a odstraňování, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,  zámečnictví, nástrojářství, silniční motorová doprava, montáž, opravy a  revize elektrických zařízení, klempířství, pokrývačství, tesařství, montáž, opravy a revize plynových zařízení, truhlářství, podlahářství, výroba a rozvod tepelné energie, malířství, lakýrnictví, natěračství.

 

BOSPOR spol. s r.o., Koperníkova 1174, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 26815982 Hlavním účelem je poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy, hostinská činnost.

 

Ad 3)

Povinný subjekt nemá založeny žádné jiné právnické osoby.

 

Ad 4)

Povinný subjekt v roce 2020 neuzavřel žádné zakázky ve smyslu uvedeného ustanovení.

 

Ad 5)

Povinný subjekt v roce 2020 neuzavřel žádné zakázky ve smyslu uvedeného ustanovení.

 

Ad 6)

Komplexní pojištění pro město Bohumín 

 • Dodavatel:  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • Právní forma: akciová společnost
 • IČO: 46973451
 • Adresa: Římská 2135/45, 12000 Praha
 • Smluvní cena bez DPH: 5 963 808 Kč

 

Nákup elektrické energie pro období roku 2021 na komoditní burze

 • Dodavatel: Alpiq Reatail CZ s.r.o.
 • Právní forma: společnost s ručením omezeným
 • IČO: 08183929
 • Adresa: Jungmannova 26/15, 11000 Praha
 • Smluvní cena bez DPH: 1 229 Kč/MWh

Nákup zemního plynu pro období roku 2021 na komoditní burze PXE

 • Dodavatel: Pražská plynárenská, a.s.
 • Právní forma: akciová společnost
 • IČO: 60193492
 • Adresa: Národní 37, 110 00 Praha 1
 • Smluvní cena bez DPH: 420 Kč/MWh                    

 

Ad 7)

Povinný subjekt  neuzavřel žádné zakázky ve smyslu uvedeného ustanovení.

 

Ad 8)

Povinný subjekt je veřejnoprávní korporací ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vykonávající jak samostatnou tak přenesenou působnost. Na úseku samostatné působnosti lze jako nadřízený orgán povinného subjektu označit Ministerstvo vnitra ČR.  Na úseku přenesené působnosti je nadřízeným orgánem Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Organizační struktura povinného subjektu je uvedena v příloze této odpovědi.

Ad 9)

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297569

 

 


Počet zhlédnutí: 434

Zpět

    Městský úřad