Město Bohumín

1.11.
2020

02. Důvod a způsob založení

Postavení a působnost upravuje zákon č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. Na základě tohoto zákona vykonává obec samostatnou i přenesenou působnost. Obec je spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou rada městastarosta, obecní úřad, zvláštní orgány. Město Bohumín má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu

právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, dozor vykonává Ministerstvo vnitra České republiky.

V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města.

 


Počet zhlédnutí: 433

Zpět

Radnice

    Městský úřad