Město Bohumín

3.6.
2019

Zpracovávané osobní údaje - odbor dopravy

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Správní činnosti v registru silničních a přípojných vozidel v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel

Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo/IČO, adresa místa trvalého pobytu/podnikání Provozovatel vozidla (je-li totožný s vlastníkem), provozovatel a vlastník vozidla (není-li totožný), další osoby dle konkrétní činnosti Provozovatel vozidla (je-li totožný s vlastníkem), provozovatel a vlastník vozidla (není-li totožný), další osoby dle konkrétní činnosti Spisy se skartují 5 let po trvalém vyřazení vozidla
Výdej dat (opis nebo výpis) ze zapsaných údajů к vozidlu v registru silničních vozidel v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo/IČO, adresa místa trvalého pobytu/podnikání Provozovatel vozidla (je-li totožný s vlastníkem, provozovatel a vlastník vozidla (není-li totožný) Žadatelé o výdej dat dle z. č. 110/2019 Sb., v souladu se z. č. 56/2001 Sb. 5 let
Schválení technické způsobilosti vozidla v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo/IČO, adresa místa trvalého pobytu/podnikání žadatel - osoba žádající schválení technické způsobilosti vozidla správce osobních údajů 10 let
Spisy trvale vyřazených vozidel z registru silničních vozidel v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo/IČO, adresa místa trvalého pobytu/podnikání Žadatel - osoba žádající o trvalé vyřazení vozidla Správce osobních údajů 5 let
Agenda autoškol vedená v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů , Provozování autoškol, registrace к prvozování autoškoly Adresní a identifikační údaje: obchodní firmu, sídlo, právní formu, IČO PO, jméno, příjmení a trvalý pobyt, IČO,obchodní jméno a datum narození FO; rozsah poskytované výuky, výcviku. Jméno, příjmení, datum narození FO zajišťující výuku, výcvik a zdravotnickou přípravu; číslo profesního průkazu, rozsah skupin a podskupin. Popis a umístění autocvičiště, cvičné plochy, autotrenažéru. Adresa a označení výukovách a učebních prostor Provozovatel autoškoly FO, PO Správce osobních údajů na vyžádání soud, Policie ČR, Ministerstvo dopravy 5 let
Řízení o námitkách vedené v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předspisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu Účastníci řízení podávající námitku Správce odobních údajů dle potřeby(na vyžádání) soud, Policie ČR a Celní úřad 5 let
Žádost o získání řidičského oprávnění, vydání řidičského průkazu a průkazu profesní způsobilosti v souladu se: zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách nakterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odoborné způsobilosti к řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození,místo narození, adresa místa trvalého pobytu, rodné číslo , popisné údaje: číslo občanského průkazu, vyjádření lékaře o zdravotním stavu, číslo řidičského průkazu pokud žádá o rozšíření řidičských oprávnění Žadatel Správce osobních údajů, Ministerstvo dopravy, Soud, Policie ČR Od doby přjetí žádosti do 1 roku po úmrtí řidiče
Vedení evidenčních karet řidičů a spisů řidičů v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíh a o změnách něktrých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa místa trvalého pobytu, rodné číslo, zdravotní stav (omezení) Řidiči Správce osobních údajů Ministrestvo dopravy - centrální registr řidičů Od doby založení spisu do 1 roku po úmrtí řidičů
Výdej dat z registru řidičů, evidenční karty řidiče a bodového hodnocení řidiče v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození,místo narození, adresa místa trvalého pobytu Žadatel - osoby, к nimž se údaje vztahují Správce osobních údajů, žadatelé, Soud, Policie ČR Od doby přijetí žádosti do 1 roku po úmrtí řidičů
Agenda paměťových karet řidičů vedená v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu Řidiči Správce osobních údajů Ministerstvo dopravy - centrální regitr řidičů Od doby přijetí žádosti do 1 roku po úmrtí řidičů
Vzdání se řidičského průkazu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktrých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, číslo řidičského průkazu a jeho platnost Řidiči - odevzdávající osoby Správce osobních údajů, Ministerstvo dopravy - centrální registr řidičů Od doby přijetí oznámení do 1 roku po úmrtí řidiče
Odebrání a vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, č. OP Řidiči, jimž bylo přiděleno 12 bodů Správce osobních údajů, Ministerstvo dopravy - centrální registr řidičů 5 let
Výkon státní správy na úseku dopravy a silničního hospodářství podle:                                             
- zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů                                         
- zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů            
- zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů                       - zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, IČ (bylo-li přiděleno), adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště, adresa pro doručování, sídlo nebo místo podnikání Účastníci řízení Správce osobních údajů CRD CRU účastníci řízení DOSS 5 let u staveb po dobu trvání stavby; 10 let; 20 let
Výkon samosprávy podle:               - zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů             - zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů                                         - zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                                                                      - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, IČ (bylo-li přiděleno), adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště, adresa pro doručování, sídlo nebo místo podnikání Účastníci řízení Správce osobních údajů účastníci řízení 5 let u staveb po dobu trvání stavby; 10 let; 5 let
Agenda taxislužby v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, IČ, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování, kontakty citlivé údaje: odsouzení za trestní čin, zdravotní stav řidiči - taxikáři Správce osobních údajů Ministerstvo dopravy 5 let, 15 let


Počet zhlédnutí: 5 655

Zpět

    Městský úřad