Město Bohumín

6.8.
2020

Zpracovávané osobní údaje - odbor organizační

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Volby – projednání a registrace kandidátních listin podle zákona č. 491/2001 Sb.

Kandidáti  Jméno, příjmení, datum narození, věk, adresa trvalého pobytu, povolání, členství v politické straně/hnuti ČSÚ, tiskárna hlasovacích lístků Po dobu řízení o registraci, 10 let archivace

Volby – personální zajištění okrskových volebních komisí podle zákonů č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů 

Členové okrskových volebních komisí, zmocněnec, popř. zmocněná osoba

Člen okrskové volební komise – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon

Zmocněnec a zmocněná osoba – jméno a příjmení
Nejsou 5 let
Místní referendum podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Členové přípravného výboru, zmocněnec přípravného výboru, podporovatelé konání místního referenda Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu Nejsou 5 let
Místní referendum podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Členové okrskové a místní komise, zmocněnec Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu Nejsou 5 let
Smlouvy  Účastník smlouvy Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo účtu, telefon, e-mail Nejsou Po dobu trvání smlouvy a 5 let archivace
Vedení evidence plných mocí a pověření Zmocněnci – pověření zaměstnanci Jméno, příjmení, datum narození, bydliště  Nejsou 25 let
Personální evidence zaměstnanců města Zaměstnanci města Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, vzdělání, praxe, údaj o trestní bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb. a další údaje související se vznikem a trváním  pracovního poměru

Kontrolní orgány,

Vzdělávací instituce v rozsahu požadovaném v přihláškách na vzdělávací akce
50 let po ukončení pracovního poměru
Evidence a příprava podkladů pro výběrová řízení Uchazeči o zaměstnání Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o  povolení  k pobytu, vzdělání, praxe, údaj o trestní bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb., a další údaje uvedené uchazeči v materiálech k výběrovému řízení Kontrolní orgány Po dobu trvání výběrového řízení
Mzdová evidence zaměstnanců města Zaměstnanci města

Zaměstnanci města – jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci, výše platových složek a další údaje související se zpracováním mezd

Rodinní příslušníci: manžel/registrovaný partner, děti – jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
Kontrolní orgány 5/10/50 let 
Mzdová a personální evidence zaměstnanců oraganizací zřízených a založených městem a zaměstnanců na DPP a DPČ Zaměstnanci organizací zřízených a založených městem a zaměstnanci na DPP a DPČ

Zaměstnanci organizací zřízených a založených městem - jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci, výše platových složek a další údaje související se zpracováním mezd.
Rodinní příslušníci: manžel / registrovaný partner, děti - jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu

Kontrolní orgány 5/10/50 let
Evidence pracovních úrazů zaměstnanců města a zaměstnanců organizací zřízených a založených městem Zaměstnanci města a zaměstnanci organizací zřízených a založených městem Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu, zdravotní pojišťovna Česká pojišťovna (Kooperativa) 5/10/50 let
Evidence odměn členů zastupitelstva města, rady města, komisí a výborů města, okrskových volebních komisí Členové zastupitelstva města, rady města, členové komisí, členové výborů města a okrskových volebních komisí Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu, zdravotní pojišťovna, zaměstnání, výše odměny a další související údaje  Kontrolní orgány, žadatelé  o poskytnutí informací  5/10/50 let
Zajišťování a evidence lékařských prohlídek a členů jednotek SDH města Zaměstnanci města a členové jednotek sboru dobrovolných hasičů města

U zaměstnanců města: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, pracovní zařazení

U členů jednotek SDH města: jméno, příjmení, datum narození adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, zařazení podle druhu řidičského oprávnění
Lékař zdravotní preventivní péče, kontrolní orgány U zaměstnanců města zařazených do městského úřadu – 50 let po ukončení pracovního poměru
Personální evidence  a zajišťování  odborných školení členů jednotek SDH města podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Členové jednotek SDH města Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a další údaje dle přihlášek na odborná školení vzdělávací instituce v rozsahu požadovaném v přihláškách na vzdělávací akce 2/5 let

Příprava materiálů pro udělení cen města

Kandidáti na ocenění cenou města Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu Nejsou 10 let
Ztráty a nálezy podle zákona č. 89/2012 Sb. Nálezce Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefon   Nejsou 3 roky
Žádost o užití znaku města Žadatel Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo Nejsou 5 let
Veřejná shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím Svolavatel

Svolavatel – fyzická osoba (příp. zmocněnec svolavatele): jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon, E-mail

Svolavatel – právnická osoba: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon, E-mail osoby zastupující právnickou osobu
Policie ČR 5 let
Procesy spisové služby podle zákona č. 499/2001 Sb., o archivní a spisové službě, v platném znění Odesílatel, adresát písemnosti Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování Správci osobních údajů Dle povahy dokumentu
Vydávání kvalifikovaných certifikátů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Zaměstnanci města zařazení do městského úřadu, kterým je vydáván kvalifikovaný certifikát Jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého   pobytu, rodné číslo, číslo osobního dokladu Poskytovatel služeb vytvářejících důvěru Do předání údajů poskytovateli služeb vytvářejících důvěru, zpravidla do 1 měsíce
Inzerce v bohumínských městských novinách OKO Žadatel Jméno, příjmení, telefon, datum narození Nejsou 1 rok
Služba E-info Žadatel Jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail Nejsou Po dobu registrace ve službě
Příprava materiálů pro volbu přísedících okresního soudu dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Kandidáti na přísedící Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, místo výkonu práce, státní občanství Okresní soud, zastupitelstvo města 5 let
Správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 301/2001 Sb., o matrikách Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, státní občanství Účastníci řízení, dotčené správní orgány, popř. odvolací orgány 20 let
Uchovávání a aktualizace druhopisů matričních knih a sbírek listin Fyzické osoby zapsané v matričních knihách Osobní údaje dle § 14, 20 a 21 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách Nejsou Bez časového omezení
Vydávání veřejných a jiných listin (druhopisy), nahlížení do matričních knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách Žadatel Jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti Nejsou 3 roky
Vedení matričních knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách Fyzické osoby zapsané v matričních knihách Osobní údaje dle § 14, 20 a 21 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách Zemský archiv v Opavě 75/100 let
Zpracování údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel Osoba, které se zápis týká Datum narození, datum uzavření manželství, datum úmrtí Ministerstvo vnitra -
Legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) Žadatel Jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalý pobyt, druh a číslo průkazu totožnosti Nejsou 10 let
Výpisy z rejstříku trestů podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů Žadatel Jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti Nejsou 10 let
CzechPOINT Žadatel Jméno a příjmení Nejsou -
Identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Identifikovaná fyzická osoba nebo fyzická osoba jednající za identifikovanou právnickou osobu Jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu Nejsou -
Evidence údajů o fyzických osobách, které mají přístup k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Zaměstnanci města zařazení do městského úřadu  Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, státní občanství Národní bezpečnostní úřad 5 let
Evidence o osobách, které lze určit za stavu ohrožení nebo válečného stavu k pracovní povinnosti nebo výpomoci podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR Fyzické osoby (obyvatelé ORP) Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vojenské velitelství Ostrava 5 let
Orgány krizového řízení dle zákona č. 240/2001 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Členové orgánů krizového řízení Jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo Krajský úřad Moravskoslezského kraje, HZS Moravskoslezského kraje 5 let
Evidence osob k žádosti o zproštění výkonu mimořádné služby dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)  Zaměstnanci města zařazení do městského úřadu, určení členové jednotek SDH města Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, zaměstnavatel Krajské vojenské velitelství Ostrava 5 let
Předregistace do zubní ambulance Bohumínské městské nemocnice, a.s. Žadatel Jméno, příjmení, rok narození, trvalé bydliště, telefon, e-mail Bohumínská městská nemocnice, a.s. Na dobu nezbytně nutnou, nejdéle jeden kalendářní rok ode dne předregistrace


Počet zhlédnutí: 4 458

Zpět

Radnice

    Městský úřad