Město Bohumín

1.9.
2017

Zpracovávané osobní údaje - odbor právní a živnostenský

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Zpracování údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel

Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana Údaje mu předané dle ust. § 3a až § 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra 50 let

Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel

Státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana Údaje dle ust. § 3 odst. 3 a odst. 4 zákona o evidenci obyvatel Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 5 let

Zpracování údajů vedených v informačním systému živnostenský rejstřík (IS RŽP)

Fyzické osoby: ohlašovatelé živností, žadatelé o koncese, odpovědní zástupci statutární orgány právnické osoby nebo jejich členové, vedoucí organizačních složek
Zahraniční fyzické osoby: ohlašovatelé živností, žadatelé o koncesi, odpovědní zástupci statutární orgány právnické osoby nebo jejich členové, vedoucí organizačních složek

Jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, datum narození, jméno a příjmení, státní občanství, bydliště mimo území ČR, místo povoleného pobytu v ČR, rodné číslo, datum narození Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 let

Poskytování údajů z informačního systému živnostenský rejstřík

Fyzické osoby a zahraniční fyzické osoby: podnikatelé živnostníci, odpovědní zástupci, statutární orgány právnické osoby nebo jejich členové, vedoucí organizačních složek Údaje vedené v IS RŽP mimo rodných čísel a údaje vedené v IS RŽP včetně rodných čísel Veřejný seznam, pouze podnikatelům a v případech stanovených zvláštními právními předpisy 10 let 

Správní řízení na úseku přestupků

Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování Účastníci řízení, dotčené správní orgány 5 let po skončení přestupkového řízení

CzechPoint

Žadatel

Jméno a příjmení, datum a místo narození, státní občanství, číslo dokladu totožnosti

Nejsou

6 let

Vidimace a legalizace dle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování

Žadatel

Jméno a příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti

Nejsou 10 let

Výkon funkce opatrovníka

Identifikační údaje účastníka řízení

Účastníci řízení, u nichž není známé místo pobytu

Odvolací orgán, soud

5 let

Příjem žádostí a zpracování osobních údajů při vydávání   občanských průkazů dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění   pozdějších předpisů

Držitelé OP

Údaje dle ust. § 17 zákona č. 328/1999 Sb.

Ministerstvo vnitra, dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu - 15 let

Poskytování údajů z evidence občanských průkazů dle   zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel

Údaje vedené v evidenci občanských průkazů

Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt veřejné   správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními   právními předpisy nebo mezinárodní smlouvou

Dle   spisového a skartačního řádu - 5 let

Příjem žádostí a zpracování osobních údajů při vydávání   cestovních dokladů dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění   pozdějších předpisů

Žadatel o cestovní pas

Údaje dle ust. § 29 zákona č. 329/1999 Sb.

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí,   dotčené správní orgány

Dle   spisového a skartačního řádu - 15 let

Podávání informací z evidence cestovních dokladů dle   zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech Žadatel Údaje vedené v evidenci cestovních dokladů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí,   subjekt údajů, subjekt veřejné správy v rozsahu stanoveném zvláštními   právními předpisy nebo mezinárodní smlouvou

Dle   spisového a skartačního řádu - 5 let


Počet zhlédnutí: 3 410

Zpět

    Městský úřad