Město Bohumín

1.9.
2017

Zpracovávané osobní údaje - odbor sociální

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Vedení správního řízení dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické osoby – účastníci řízení Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování Účastníci řízení, dotčené správní orgány 5 let po skončení
Zajištění komplexní sociální práce dle zák. č.111/2006   Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Fyzické osoby nacházející se v nepříznivé sociální   situaci Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování Městský úřad Bohumín, soudy, úřady práce,  MPSV, orgány činné   v trestním řízení, Městská policie Bohumín 5 let po skončení
Poskytování   sociální péče osobám ohroženým sociálním vyloučením dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění  pozdějších předpisů Fyzické osoby ohrožené sociálním vyloučením Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování Městský úřad Bohumín, soudy, úřady práce,  MPSV, orgány činné   v trestním řízení, Městská policie Bohumín 5 let po skončení
Uzavírání smluv dle § 91 zák. č.108/2006 Sb., o   sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba, která není schopna samostatně jednat a   nemá zákonného zástupce Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav Městský úřad Bohumín, poskytovatel zdravotních služeb, pobytové zařízení  soc. služeb 5 let po skončení
Stanovení úhrady rodičům dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením   na základě rozhodnutí soudu, dle § 74 zák. č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů   Fyzické osoby – účastníci řízení Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav Účastníci řízení, oddělení soc. právní ochrany dětí, pobytové zařízení poskytující sociální služby nezaopatřenému   dítěti 5 let po skončení
Vydávání parkovacích průkazů osobám zdravotně   postiženým dle § 67 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Fyzické osoby – účastníci řízení Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav Účastníci řízení 5 let po skončení
Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky   důchodového pojištění dle § 10 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění   sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Fyzické osoby – účastníci řízení Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav Účastníci řízení, dotčené správní orgány 5 let po skončení
Výkon opatrovnické agendy v souladu se zák. č.   89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,   oba uvedené zákony ve znění pozdější předpisů Fyzické osoby omezené ve svéprávnosti Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození,   adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, zdravotní stav Město Bohumín, soudy, Policie ČR, notář,   peněžní ústavy, exekutoři, zdravotnická a pobytová zařízení, správní orgány,   Městská policie Bohumín 5 let po skončení
Objednávání výroby, evidence, uložení a distribuce tiskopisů receptů a žádanek označených modrým pruhem, dle § 13 zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Poskytovatel zdravotnické péče nebo osoba vykonávající veterinární činnost Titul, jméno, příjmení, adresa místa poskytovatele zdravotnických a jiných služeb Zaměstnanec odboru sociálního, nadřízený správní orgán 5 let
Platová agenda ředitelů příspěvkových organizací dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Ředitelé příspěvkových organizací  v kompetenci odboru sociálního Titul, jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, vzdělání, Orgány města, sociální odbor 5 let
Zajištění slušného pohřbení  dle zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zemřelá fyzická osoba a její rodinní příslušníci Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu nebo kontaktní adresa, telefon Město Bohumín 5 let
Zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Fyzické osoby - žadatelé o zprostředkování osvojení,   osoba pečující, osoba v evidenci, nezletilé děti, zákonní zástupci, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte Jméno, příjemní, adresa, rodné číslo, místo trvalého   pobytu, zdravotní stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, případně   další údaje. Městský úřad Bohumín, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, soudy, státní orgány, školská a zdravotnická zařízení, rodiče, jiné osoby odpovědné za   výchovu dítěte, zmocněnci zákonných zástupců, pověřené osoby  k výkonu SPOD, Veřejný ochránce práv Po dobu 15 let následujících po kalendářním roce, v němž dítě nabylo zletilosti. U žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, po dobu 15   let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení žadatelů z evidence.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Fyzické osoby - rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu   dítěte, nezletilé děti Jméno, příjemní, adresa, rodné číslo, místo trvalého   pobytu, zdravotní stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, případně   další údaje. Městský úřad Bohumín, okresní soudy, státní orgány, školská a zdravotnická zařízení, rodiče, jiné osoby odpovědné za   výchovu dítěte, zmocněnci zákonných zástupců, pověřené osoby  k výkonu SPOD. Veřejný ochránce práv Po dobu 15 let následující po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení dítěte z evidence
Výkon   kurátorů pro děti a mládež dle zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Fyzické osoby - rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu   dítěte, nezletilé děti Jméno, příjemní, adresa, rodné číslo, místo trvalého   pobytu, zdravotní stav, sociální, majetkové a osobnostní poměry, případně   další údaje. Městský úřad Bohumín, okresní soudy, státní orgány,   školská a zdravotnická zařízení, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu   dítěte, zmocněnci zákonných zástupců, pověřené osoby  k výkonu SPOD, probační a mediační služba,   Policie ČR Veřejný ochránce práv,  Po dobu 15 let následující po kalendářním roce, v němž došlo k vyřazení dítěte z evidence
Evidence týraných a zneužívaných dětí (Syndrom CAN) Fyzické osoby – rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu  dítěte, osoba, která se dopustila týrání či zneužití dítěte, nezletilé děti Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého   pobytu, zdravotní stav, psychologické posouzení dítěte, sociální, majetkové a   osobnostní poměry, případně jiné údaje Městský úřad Bohumín, okresní soud, Policie ČR, Okresní státní zastupitelství, zdravotnická   zařízení,  jiné osoby odpovědné za   východu dítěte, zmocněnci zákonných zástupců, Veřejný ochránce práv Po dobu 15 let následující po kalendářním roce, v němž   došlo k vyřazení dítěte z evidence


Počet zhlédnutí: 4 456

Zpět

    Městský úřad