Město Bohumín

1.9.
2017

Zpracovávané osobní údaje - odbor školství, kultury a sportu

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Zakládání a evidence smluv uzavřených městem vedené v písemné podobě a v elektronické podobě

Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městem Bohumín Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Orgány města 10 let
Získání nabídek uchazečů k veřejným zakázkám (VZ) a kompletní dokumentace VZ Fyzické osoby v postavení zájemce o VZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Orgány města 10 let
Kontakt na členy zastupitelstva města a komisí při radě města Členové zastupitelstva města a komisí Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Pro vnitřní potřebu, v omezeném rozsahu i pro veřejnost 5 let
Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.) Fyzické osoby v postavení korespondentů Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Orgány města 5 let

nájemní smlouvy (školní byty v budově ZŠ ČSA)

Fyzické osoby v postavení nájemců Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Orgány města 10 let
Agenda dotací a finančních darů  v oblasti školství, kultury, sportu a zájmové oblasti Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených s městem Bohumín Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Orgány města 10 let
Konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelů   příspěvkových organizací Uchazeči o pozice ředitelů příspěvkových organizací

Zákon  č. 561/2004 Sb.

(Školský zákon)
Orgány města 5 let
Agenda platů ředitelů příspěvkových organizací Ředitelé příspěvkových organizací

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Orgány města 5 let
Návrhy na udělení ocenění nejlepších žáků a studentů  a pracovníků škol a školských zařízení a občanů aktivních v oblasti společenského života města Fyzické osoby v postavení oceňovaných 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Orgány města 10 let

Agenda financování škol a školských zařízení 

Fyzické osoby v postavení účastníků vzdělávacího procesu

Zákon  č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Orgány města, KÚ Ostrava 5 let
Individuální integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ a ZŠ  Fyzické osoby v postavení účastníků vzdělávacího procesu

Zákon  č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)

KÚ Ostrava 5 let


Počet zhlédnutí: 4 327

Zpět

Radnice

    Městský úřad