Město Bohumín

15.11.
2017

Zpracovávané osobní údaje - odbor majetkový

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Nájemní smlouvy, včetně dodatků, dle zákona č. 89/2012 Sb. NOZ a č. 128/2000 Sb. o obcích

Žadatel, případně podnájemce

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu popř. adresa pro doručování písemností, zaměstnavatel, telefonní kontakt

Orgány města, správce domů, úřady práce, soudy, exekutoři Po dobu trvání nájemního vztahu, případně trvání pohledávek nebo závazků a následně po dobu dle spisového a skartačního plánu
Nakládání s majetkem, dle NOZ z. č. 89/2012 Sb. a z č. 128/2000 Sb., v platných zněních Žadatel

Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

Orgány města, Katastrální úřad, ISRS Po dobu spisového a skartačního plánu
Evidenční listy, dle zákona č. 89/2012 Sb. NOZ a č. 128/2000 Sb. o obcích Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností Orgány města, správce domů, úřady práce, soudy, exekutoři Po dobu trvání nájemního vztahu, případně trvání pohledávek nebo závazků a následně po dobu dle spisového a skartačního plánu
Insolvenční řízení v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů Účastník řízení Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu Krajské soudy, insolvenční správci Po dobu dle spisového a skartačního plánu
Vymáhání pohledávek v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Nájemce bytu Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo adresa trvalého pobytu, identifikace, identifikační číslo, adresa pro doručování,  Dlužník, soudy, soudní exekutoři, notáři, úřady práce Po dobu dle spisového a skartačního plánu
Změna a rušení trvalého pobytu Účastník řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností Orgány města, správce domů Po dobu dle spisového a skartačního plánu Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Nájemní smlouvy k nebytovým prostorám, dle zákona č. 89/2012 Sb. NOZ a č. 128/2000 Sb. o obcích Žadatel, případně podnájemce Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností  Orgány města, správce nemovitostí  Po dobu trvání nájemního vztahu, případně trvání pohledávek nebo závazků a následně po dobu dle spisového a skartačního plánu


Počet zhlédnutí: 4 507

Zpět

    Městský úřad