Město Bohumín

1.9.
2017

Zpracovávané osobní údaje - odbor životního prostředí a služeb

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Agenda na úseku vodního hospodářství podle:
- vodního zákona (č.254/2001 Sb.) a souvisejících vyhlášek
- zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.)
- správního řádu ( č. 500/2001 Sb.)
- stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.)
Poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb.. a z.č. 123/1998 Sb.

Fyzické osoby
- žadatelé
- účastníci řízení
- projektanti
- zhotovitelé
případně zmocněnci
Jméno a příjmení
datum narození
trvalý pobyt, příp. jiná adresa pro doručování
účastníci řízení
dotčené orgány
veřejnost (prostřednictvím úřední desky)
Podle spisového a skartačního řádu – 5, 10, 20, 50 let
Řízení ve věci přestupků a jiných správních deliktů
v působnosti odboru
Účastníci přestupkového
řízení, zmocněnci
Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Účastník přestupkového řízení Právní odbor
Daňové řízení –
řízení o místních
poplatcích
Účastníci řízení,
zmocněnci
Jméno, příjmení, datum
narození, adresa trvalého pobytu popř. adresa pro doručování, výše přeplatku či nedoplatku
Účastníci řízení Podle spisového a skartačního řádu – 5 let
Příjmové a výdajové pokladní doklady Plátci a příjemci platby v hotovosti Jméno a příjmení,
trvalý pobyt
Plátci Podle spisového a skartačního řádu – 5 let
Vydávání stanovisek,
osvědčení, přijímání oznámení  a vedení
správních řízení na
úseku ochrany přírody dle zák. 114/1992 Sb.
Účastníci řízení,
zmocněnci, oznamovatelé
Jméno, příjmení, datum
narození, adresa trvalého
pobytu, příp. doručovací adresa
Osoby vymezené
zák. 500/2004 Sb.,
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. správy
Podle spisového    a skartačního řádu - 5 let
Vydávání stanovisek,
osvědčení a vedení
správních řízení:
na úseku ochrany
ovzduší dle zák.
201/2012 Sb.,
Účastníci řízení,
zmocněnci
Jméno, příjmení, datum
narození, adresa trvalého
pobytu, příp. doručovací adresa
Osoby vymezené
zák. 500/2004 Sb.,
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. správy
Podle spisového a skartačního řádu –  – 5 let
Vydávání stanovisek,
osvědčení a vedení
správních řízení:
na úseku ochrany
zemědělského
půdního fondu dle
zák. 334/1992 Sb.,
Účastníci řízení,
zmocněnci
Jméno, příjmení, datum
narození, adresa trvalého
pobytu, příp. doručovací adresa
Osoby vymezené
zák. 500/2004 Sb.,
orgány kontroly a dozoru, orgány veř. správy
Podle spisového a skartačního řádu – 15 let
Vydávání vyjádření,
vedení správních řízení na úseku odpadového,
hospodářství dle
zák. 185/2001 Sb.,
zpracovávání evidence odpadů pro MŽP a KÚ
Účastníci řízení,
zmocněnci
název podnikatelského subjektu, sídlo, identifikační číslo, adresa provozovny popřípadě jméno a příjmení statutárních zástupců, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail
titul, jméno a příjmení, datum narození,  trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail;
Osoby vymezené
zák. 500/2004 Sb.,
orgány veř. Správy
Podle spisového a skartačního řádu – 5,10 let
Provádění kontrol dle zák. 255/2012 Sb.; Účastníci řízení,
zmocněnci
název podnikatelského subjektu, sídlo, identifikační číslo, adresa provozovny popřípadě jméno a příjmení statutárních zástupců, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail
titul, jméno a příjmení, datum narození,  trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail;
Osoby vymezené
zák. 500/2004 Sb.,
orgány kontroly, orgány veř. Správy
Podle spisového a skartačního řádu – 5 let
Uzavírání a evidence smluv Žadatel název podnikatelského subjektu, sídlo, identifikační číslo, adresa provozovny popřípadě jméno a příjmení statutárních zástupců, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail
titul, jméno a příjmení, datum narození,  trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail;
Žadatel Podle spisového a skartačního řádu – 5 let


Počet zhlédnutí: 4 094

Zpět

    Městský úřad