Město Bohumín

1.9.
2017

Zpracovávané osobní údaje - všechny odvětvové odbory

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Doba uchování

Příprava materiálů města pro orgány města

Fyzické osoby

Jméno, příjmení statutárního zástupce, jméno, příjmení, adresa, fyz. osoby

Orgány města  

5 let

Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.)

Fyzické osoby v postavení korespondentů

Titul, jméno, příjmení, trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování písemností)

Orgány města

5 let

Zakládání a evidence smluv uzavřených městem Bohumín vedené v písemné podobě a v elektronické podobě

Fyzické osoby v postavení účastníků smluv uzavřených se Statutárním městem Ostrava

Titul, jméno, příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování písemností)

Orgány města

5 let po skončení smluvního vztahu

Získání nabídek uchazečů k veřejným zakázkám a kompletní dokumentace VZ

Fyzické osoby v postavení zájemce o VZ

Titul, jméno, příjmení, místo podnikání

Orgány města

10 let

Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic“ ve znění pozdějších změn a doplňků

Fyzická osoba

Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou

Orgány města

5 let po vyřízení stížnosti

Vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic“ ve znění pozdějších změn a doplňků

Fyzická osoba

Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele petic, petičního výboru, popřípadě osob uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou

Orgány města

10 let po vyřízení petice
Dohody vyplývající ze ZP strany dohody Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt Strany dohody 5 let
Řízení o stížnostech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Stěžovatel, příp. další osoby Poměry stěžovatele dle charakteru stížnosti, příp. údaje o osobách, proti nimž stížnost směřuje

Stěžovatel, příp. další orgány dle charakteru stížnosti

5 let po vyřízení stížnosti

Kontrolní činnost dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Fyzické kontrolované osoby

Jméno, příjmení kontrolované fyzické osoby

Kontrolovaná osoby, příp. další orgány dle výsledku kontrol

10 let po ukončení spisu


Počet zhlédnutí: 4 004

Zpět

    Městský úřad