close google translator menu
Dnes je Neděle 29.3., svátek má Taťána.
Dnes má svátek Taťána. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Marek Suchý (*1988) - Český fotbalista
 • Zbyněk Drda (*1987) - Český zpěvák
 • Vladimír Vokál (*1978) - Český publicista
 • Jennifer Capriati (*1976) - Americká tenistka
 • Maurice Whitfield (*1973) - Český basketbalista amerického původu
 • Lucy Lawless (*1968) - Herečka z Nového Zélandu
 • Elle Macpherson (*1963) - Supermodelka a herečka z Austrálie
 • Marina Sirtis (*1960) - Britská herečka
 • Christopher Lambert (*1957) - Americko-francouzský herec
 • Eric Idle (*1943) - Britský komik
 • Vangelis (*1943) - Řecký instrumentalista a hudební skladatel
 • John Major (*1943) - Britský politik
 • Terence Hill (*1939) - Italsko-americký herec
 • Karel Pacner (*1936) - Český publicista a spisovatel literatury faktu
 • Alexej Alexandrovič Gubarev (*1931) - Sovětský kosmonaut
 • Kamil Běhounek (*1916) - Český skladatel
 • William Walton (*1902, +8.3.1983) - Anglický skladatel
 • Jiří Wolker (*1900, +3.1.1924) - Básník
 • Ernst Jünger (*1895, +17.2.1998) - Německý spisovatel
 • Jakub Husník (*1837, +26.3.1916) - Český malíř
 • Julius Mařák (*1832, +8.10.1899) - Český malíř-krajinář
 • John Tyler (*1790, +18.1.1862) - Americký prezident
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu (dále jen EP) proběhnou na území České republiky v pátek 24. května 2019 v době od  14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 08.00 do 14.00 hodin. Hlasování bude probíhat v 19 stálých volebních okrscích. Oznámení o době a místě konání voleb bude zveřejněno na úřední desce městského úřadu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 09. května 2019. Všem voličům budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. 

Hlasování  ve volbách do EP pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR). Občané členských států EU, kteří hlasují na území ČR, volí do EP kandidáty zaregistrované v ČR.

 

Do Evropského parlamentu má právo volit

 • občan ČR, který alespoň  druhý den voleb dosáhl věku 18 let
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu  v obci, tj. nejméně od 10. dubna 2019 a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán do seznamu voličů pro volby do EP
 • překážkami ve výkonu volebního práva na území ČR jsou:
  - zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
  - omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 

Seznam voličů do Evropského parlamentu

Seznam voličů pro volby do EP vede obecní úřad. Občan ČR, který má právo volit do EP a  má trvalý pobyt na území ČR je do tohoto seznamu zapsán automaticky.

Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže:

 • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do EP a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do EP; žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin (viz žádost o  přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP),
 • o zápis do seznamu požádá obecní úřad, v jehož obvodu je přihlášen k pobytu; žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin (viz žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP)

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP a žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti a současně k žádosti přiloží čestné prohlášení.

  Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do EP dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb, tj. 4. května 2019 zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu:

  a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
  ​b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody

  a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do EP v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, je voliči doporučeno požádat si o voličský průkaz.

  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Zájem o hlasování do přenosné volební schránky může volič oznámit osobně na ohlašovně nebo podatelně městského úřadu, popř. telefonicky na číslech 596 092 273, 596 092 110, 596 092 111.

   

  Jak postupovat, když se volič přestěhuje? 

  Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do EP (tj. po 14. dubnu 2019) bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do EP. Aby volič mohl ve volbách do EP hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 14. dubnem 2019, nemusí činit žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, resp. městské části.

   

  Jak postupovat při návratu na území České republiky ze zahraničí?

  Pokud volič po návratu na území ČŘ ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

   

  Voličský průkaz

  Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče, tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

  Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin (žádost může volič vyhotovit na  úřadě; potom není třeba, aby byl jeho podpis na žádosti úředně ověřen) nebo
  • písemně tak, aby byla žádost doručena městskému úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

  Městský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (9. května 2019) předá voličský průkaz osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

  V případě ztráty voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

  • Žádost o vydání voličského průkazu - pdf, docx (1 MB)

   

  Způsob hlasování

  Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

  Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

  Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
  k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat. Na vybraném hlasovacím lístku může  volič nejvýše dvěma kandidátům udělit preferenční hlas tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

  Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí vloží do volební schránky.

   

  Vyhotovení náhradního dokladu k prokázání totožnosti

  Zjistí-li volič ve dny voleb, že jeho občanský průkaz pozbyl platnost, může si nechat zhotovit náhradní doklad - občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc od data vydání. Žádost o vydání tohoto dokladu se podává současně se žádostí o vydání občasného průkazu se strojově čitelnými údaji u místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Občan prokáže svoji totožnost rodným listem, řidičským průkazem nebo jiným hodnověrným způsobem a doloží 2x dokladovou  fotografii. Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů v souvislosti s výkonem volebního práva není  zpoplatněno. V případě potřeby vydání náhradního dokladu se obraťte na MěÚ Bohumín, tel. 596 092 129, popř. 596 092 127.

  Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí

  Volby do EP se budou na území států Evropské unie konat v rozmezí od 23. května 2019 (čtvrtek) do 26. května 2019 (neděle). Vzhledem k tomu, že hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR), občan ČR bude volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se v době voleb do EP nachází.


    Vytisknout Vytisknout
    Zpět Zpět
    Nahoru Nahoru

  Publikováno / aktualizováno: 11.3.2019
  Počet zhlédnutí: 1 165

   

  Naposledy aktualizované

  Vygenerováno za 0.31 sekund