Město Bohumín

18.11.
2015

Informace o výsledcích kontrol za rok 2014

V souladu s § 26 zákona  č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje Městský úřad Bohumín obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014. Kontroly byly provedeny prostřednictvím následujících odborů MěÚ:

 • odbor právní a živnostenský
 • odbor dopravy
 • odbor finanční
 • odbor organizační
 • odbor životního prostředí a služeb
 • odbor školství, kultury a sportu.

 

Odbor právní a živnostenský

Předmět kontroly:

 • plnění povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 247/2006, o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších přepisů,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších přepisů.

Počet vykonaných kontrol:  48

U kontrolovaných subjektů nebylo zjištěno  porušení kontrolovaných předpisů.

 

Odbor dopravy

Kontroly byly provedeny podle § 81 a § 82 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Počet vykonaných kontrol:  2

Při kontrolách nebylo zjištěno porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem.

 

Finanční odbor

Kontroly byly provedeny podle § 46 zákona  č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo provozování povolených výherních hracích přístrojů dle vydaných rozhodnutí, označení výherních hracích přístrojů známkou a její umístění, dodržování hry a vstupu osob mladších 18 let, přítomnost odpovědné osoby za dodržování zákona, vyvěšení herního plánu a návodů na hru.

Počet vykonaných kontrol:  9

Při  kontrolách nebylo zjištěno porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem.

 

Odbor organizační

Matriční úřad Bohumín provedl v roce 2014 kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů v Dolní Lutyni a v Rychvaldě. Kontrola byla provedena na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Počet vykonaných kontrol: 2

Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažná pochybení.

 

Odbor životního prostředí a služeb

Předmět kontroly:

 • plnění povinností stanovených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dozorová činnost nad dodržováním OZV města o nakládání občanů s komunálním odpadem na území města,
 • plnění povinností stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Počet vykonaných kontrol:  20

Výsledkem kontrol jsou protokoly obsahující  opatření k odstranění nedostatků z kontrol.

 

Odbor školství, kultury a sportu

Veřejnosprávní kontroly zřizovaných příspěvkových organizací byly provedeny na místě ve spolupráci s interním auditem  podle § 9 a 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Počet vykonaných veřejnosprávních kontrol: 5

Veřejnosprávními kontrolami na místě nebyly zjištěny zásadní nedostatky. 


Počet zhlédnutí: 4 502

Zpět