Město Bohumín

28.8.
2018

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

Obecná informace o výsledcích kontrol za rok 2017 podle § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád)

 

Odbor právní a živnostenský

Předmět kontroly

  • plnění povinností stanovených § 17, § 27, § 31, § 69a  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • plnění povinností stanovených § 9-13, § 14a-16, § 18 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  • plnění povinností stanovených § 14, § 15, § 42 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
  • plnění povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
  • plnění povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších přepisů
  • plnění povinností stanovených § 114, § 135p a 135q zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších přepisů
  • plnění povinností stanovených § 3 odst. 1 a 3, § 5 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e)., § 11 odst. 4.  § 13 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších přepisů

        Kontrolované osoby

        • podnikající fyzické a právnické osoby

        Počet  kontrol

        • 49

        Počet kontrol s nedostatky

        • 1

        Nejčastější nedostatky

        • Neoznámení zahájení provozovny živnostenskému úřadu předem (§ 17 odst. 3 ŽZ)

        Nejzávažnější nedostatky

        • nezjištěny

         

        Odbor dopravy

        Předmět kontroly

          • dodržování povinností stanovených § 81 zákona  č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů
          • dodržování povinností stanovených § 34 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

                 Kontrolované osoby

                 • podnikající fyzické a právnické osoby

                 Počet  kontrol

                 • 3

                 Počet kontrol s nedostatky

                 • 0

                 Nejčastější nedostatky

                 • nezjištěny

                 Nejzávažnější nedostatky

                 • nezjištěny

                  

                 Odbor organizační

                 Předmět kontroly

                    • dodržování § 4  zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

                           Kontrolované osoby

                           • Městský úřad Rychvald
                           • Městský úřad Dolní Lutyně

                           Počet  kontrol

                           • 2

                           Počet kontrol s nedostatky

                           • 0

                           Nejčastější nedostatky

                           • nezjištěny

                           Nejzávažnější nedostatky

                           • nezjištěny

                           Odbor životního prostředí a služeb

                           Předmět kontroly

                               • dodržování povinností stanovených § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

                                      Kontrolované osoby

                                      • fyzické osoby
                                      • právnické osoby

                                      Počet  kontrol

                                      • 16

                                      Počet kontrol s nedostatky

                                      • 12

                                      Nejčastější nedostatky

                                      • vypouštění odpadních vod v rozporu s vodním zákonem (nepovolené trativody, zásaky),  vypouštění odpadních vod bez platných povolení nebo nad rámec těchto povolení,  neexistence projektové dokumentace nebo stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí  k objektům,  výsledky rozborů odpadních vod

                                      Nejzávažnější nedostatky

                                      • nepovolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových

                                      Odbor školství, kultury a sportu

                                      Předmět kontroly

                                           • veřejnosprávní kontroly, zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

                                                  Kontrolované osoby

                                                  • příspěvkové organizace zřízené městem Bohumín

                                                  Počet  kontrol

                                                  • 4

                                                  Počet kontrol s nedostatky

                                                  • 0

                                                  Nejčastější nedostatky

                                                  • nezjištěny

                                                  Nejzávažnější nedostatky

                                                  • nezjištěny


                                                  Počet zhlédnutí: 940

                                                  Zpět